Finanse firmy – źródła zysków i wydatków

Finanse firmy obejmują całość działań związanych z gromadzeniem i spożytkowaniem zasobów pieniężnych przez przedsiębiorstwo, celem pokrycia zobowiązań związanych z prowadzeniem bieżącej działalności oraz uzyskaniem środków na dalszy rozwój.

 

ŹRÓDŁA ZASOBÓW PIENIĘŻNYCH FIRMY

Firma wypracowuje zasoby pieniężne głównie ze sprzedaży usług lub towarów. Przy czym, towary te mogą pochodzić z własnej produkcji lub zostać zakupione od innego przedsiębiorstwa z przeznaczeniem na zyskowną odsprzedaż. Poza transakcjami kupna i sprzedaży, źródłem środków finansowych dla prowadzonej działalności mogą być również: kredyty bankowe, emisja obligacji czy też otrzymanie dotacji budżetowej.

WYDATKI FIRM

Wydatki rejestrowane przez firmy wiążą się natomiast głównie z:
– pokryciem kosztów działalności (zakup surowców, materiałów, energii, wynagrodzenie pracowników itp.)
– podatkami
– dochodami właścicieli firmy (miesięczna pensja, dywidendy lub akcje)
– częścią zysków pozostawioną na obszar badań i rozwoju