Czym jest budżet państwa?

Budżet państwa to nic innego jak plan finansowy, który obejmuje przewidywane przez państwo wydatki i dochody ujęte w określonym przedziale czasowym. Podstawowymi źródłami dochodów są te pochodzące z pożyczek, własności publicznej, majątku publicznego oraz z opłat i pożyczek zaciąganych przez państwo u podmiotów gospodarczych krajowych bądź zagranicznych.

Tematyka ta jest niezwykle ważną kwestią, głównie dlatego, że na poziomie tworzenia budżetu dokonuje się jego podziału na różne resorty; ponadto powoduje on stabilizację na rynku i zapewnia zrównoważony poziom gospodarki a także stymuluje działalność podmiotów gospodarczych.

Zgodnie z uchwałą sejmu z 30 lipca 1992 roku, przewidywalny budżet musi zostać rozpatrzony i ustanowiony nie później niż do końca roku budżetowego. Konstytucja nakłada dodatkowo czteromiesięczne ograniczenie od dnia przedłożenia Sejmowi projektu uchwały do czasu jej zatwierdzenia i przekazania do podpisu Prezydentowi. Nie może on, wedle art. 224 ust. 1 Konstytucji, odmówić podpisania i zwrócić ustawę do ponownego rozpatrzenia przez Sejm