Kredyt studencki- możliwości jego umorzenia

Kredyt studencki jest przewidziany dla uczniów, którzy chcą podjąć i kontynuować naukę w szkole wyższej, lecz możliwości finansowe nie są dla nich zbyt przyjazne. Zaletą kredytu studenckiego jest dwuletni okres czasu, w którym nie musi być jeszcze spłacane zobowiązanie i nie są naliczane odsetki.

Po jego upływie rozpoczyna się okres spłaty, który jest dwukrotnie dłuższy niż okres korzystania ze wsparcia. Miesięczna rata jest równa połowie otrzymywanej transzy miesięcznie w roku akademickim.

Kredyt studencki przyznawany jest przez Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich na wniosek osoby zainteresowanej. Można się o niego ubiegać od momentu rozpoczęcia nauki akademickiej, a także w każdym rozpoczynającym się roku. Pismo trzeba złożyć w banku do 15 listopada danego roku. Wysokość kwoty kredytu studenckiego związana jest z wysokością wynagrodzenia i wynosi nie więcej niż sześciokrotność miesięcznej pensji. Wypłacany jest w ciągu wskazanego okresu w miesięcznych transzach. Istnieją także możliwości, by w całości lub choćby w części pozbyć się obciążenia finansowego.

Możliwe jest zawieszenie spłacania rat. Ma ono charakter czasowy i może trwać maksymalnie rok. Przyczyną uzasadniającą jest wyjątkowe zdarzenie losowe.

Podstawą umorzenia kredytu są także wysokie wyniki w nauce. O pomniejszenie zadłużenia ubiegać się mogą studenci, którzy ukończyli studia, jako 5% najlepszych absolwentów rocznika uczelni. Podstawą umorzenia jest wniosek zainteresowanego poparty odpowiednimi dokumentami dokonywany przez bank w ciągu 14 dni.

Innym powodem pozwalającym na umorzenie spłaty kredytu jest trudna sytuacja życiowa, trwała utrata zdolności do spłaty zobowiązań, śmierć kredytobiorcy oraz brak prawnych możliwości spłaty. W przypadku śmierci studenta jego rodzice czy małżonek nie będą zobowiązani do spłaty zadłużenia.