Co powinien zawierać idealny biznesplan?

Planując rozpoczęcie działalności gospodarczej, rozbudowując firmę lub przygotowując się do większego projektu – powinniśmy przygotować sobie choćby szkic przedsięwzięcia, uwzględniający najważniejsze jego aspekty i prognozy, w tym wady i ryzyko.

 

   

Proponujemy, aby dokument zawierał:

   1. Streszczenie pomysłu, które powinno wprowadzać w temat, być rysem przedsięwzięcia, wyjaśniacz o co w nim chodzi. Tekst powinien dawać czytającemu obraz tego, co zostanie uszczegółowione dalej. Warto podzielić się tym z osobami nie posiadającymi wiedzy o naszych planach i zapytać się ich, jaki obraz mają po przeczytaniu tego fragmentu. Jeżeli opowiedzą o nim tak, jakbyśmy my to widzieli – punkt dla autora.

 

 

  • Cel napisania biznesplanu, ale też główne cele i wszystkie inne, podzielone na kategorie, cele samego pomysłu, przedsięwzięcia, usługi, produkcji…

 

 

  • Charakterystyka firmy. Od podstawowych danych, jak nazwa, adres, kontakty, przedmiot działalności, po opis kompetencji osób zaangażowanych w sprawę a także wcześniejsze doświadczenia, mogące mieć znaczenie dla przedmiotu biznesplanu, o ile takowe były.

 

 

  • Charakterystyka samego produktu lub usługi. Tutaj powinien znaleźć się opis cech i właściwości tego, co chcemy uzyskać i wdrożyć. Technika wytwarzania. Porównanie na tle konkurencyjnych ofert. Prawa autorskie, czy patenty będące w posiadaniu wykonawcy. Przepisy prawne, jeśli dotyczą, metody unowocześnienia, itd.

 

 

  • Sposób zarządzania. Tutaj opis od kierownictwa, po wykonawców, specjalistów, kontrolerów, organizację tych osób w Okół przedsięwzięcia i ich role oraz zależności między nimi, odpowiedzialność za etap realizacji.

 

 

  • Rynek i konkurencja. Tutaj obowiązkowy jest opis branży, w jakiej umiejscowiona jest sprawa opisywana w biznesplanie. Dalej tendencje i wielkość rynku, jego segmenty, opis posiadanych klientów, jeśli będą lub mogą wpływać na realizację pomysłu. W skrócie – analiza SWOT.

 

 

  • Marketing i sprzedaż według zasady 4P. Produkt (product). Cena (price) z uwzględnieniem cen konkurencji i rabatów, ceny jednostkowej, etc. Dystrybucja (place) – strategia, kanały, partnerzy handlowi, sposoby płatności. Promocja i reklama (promotion) – formy, sposoby dotarcia do klienta, budżet, opis kampanii, PR.

 

 

  • Harmonogram realizacji na ca. 5 lat. Cele i terminy ich realizacji, sposób ich osiągnięcia i czynniki na to wpływające (sprzyjające i możliwe przeszkody oraz sposoby ich eliminacji).

 

 

  • Analiza finansowa. Podstawą będzie tu bilans, rachunek zysków i strat oraz sposób przepływu finansów. Warto uzupełnić tą część o sprawozdania finansowe wcześniejsze, jeśli dotyczy. Ponadto: źródła finansowania, rentowność, stopa zwrotu kapitału, zapotrzebowanie na środki finansowe na teraz i w przyszłości, założenia an których zbudowane były prognozy.

 

 

  • Załączniki. Tutaj jest szeroki wachlarz możliwości. Może być np. słowniczek pojęć używanych w biznesplanie. Oprócz tego np. specyfikacje techniczne, CV osób zaangażowanych w tym zarządu firmy, wyniki badań rynkowych, dane patentowe, rekomendacje, kopie umów podpisanych celem realizacji przedsięwzięcia.